Kup kocioł Rakoczy lub Hargassner w najlepszej cenie

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (w związku z prośbą o przedstawienie oferty zakupu kotła)  

Mając na względzie treść art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, udzielam zgody na przetwarzanie przez RAKOCZY STAL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 41, NIP: 8652418681, REGON: 18006669200000, nr KRS: 0000511673 (zwana dalej: Administratorem) moich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w zakresie niezbędnym do przedstawienia mi jednorazowej oferty zakupu kotła.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Mając na względzie treść art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1) W związku z rejestracją kotła i korzystaniem z gwarancji udzielonej przez Administratora jako producenta kotła przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (zwane dalej: danymi osobowymi).
2) Administratorem danych osobowych jest RAKOCZY STAL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 41, NIP: 8652418681, REGON: 18006669200000, nr KRS: 0000511673 (zwana dalej: Administratorem).
3) W sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty na adres: RAKOCZY STAL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
4) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
5) Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • rejestracji kotła i wykonania przez Administratora zobowiązań wynikających z gwarancji, o której mowa w pkt 1 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zapewnienia rozliczalności, tj. możliwości wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także w celu ustalenia, dochodzenia, obrony lub zabezpieczenia roszczeń, które mogą wynikać z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, o której mowa w pkt 1 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich podanie jest warunkiem rejestracji kotła i korzystania z gwarancji, o której mowa w pkt 1.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia czynności niezbędnych do realizacji celów wskazanych w pkt 5, jednak nie dłużej niż do chwili ustania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub do chwili przedawnienia się roszczeń Administratora, o których mowa w pkt 5.
8) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora:

 • podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi służące wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji, o której mowa w pkt 1, w tym w szczególności podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora usługi serwisowe;
 • podmiotom dostarczającym na zlecenie Administratora usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, usługi poczty elektronicznej i usługi hostingu;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;
 • instytucjom i organom publicznym, w tym w szczególności sądom w zakresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w pkt 5 lit. b.

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo:

 •  uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz dostępu do tych danych (zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO), w tym uzyskania ich kopii (zgodnie z art. 15 ust. 3 i 4 RODO);
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe i żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (zgodnie z art. 16 RODO);
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, ani organizacjom międzynarodowym poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.


Powered by BreezingForms