Program Czyste Powietrze 2023 - duże i korzystne zmiany!

Czyste powietrze kotły na pellet
Duże i korzystne zmiany w nowej wersji programu Czyste Powietrze❗
Od dzisiaj (3 stycznia 2023) można składać wnioski do nowej wersji programu Czyste Powietrze, w której dofinansowanie może wynieść nawet 136 tys. zł❗
 
 
Najważniejsze zmiany jakie pojawiły się w najnowszej, wchodzącej w życie dzisiaj wersji programu to:
 
✅ wyższe progi dochodowe
✅ wyższe maksymalne kwoty dotacji
✅ możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu dla osób, które skorzystały już z dofinansowania do wymiany pieca
✅ możliwość uzyskania kredytu bankowego z dotacją na częściową spłatę zobowiązania dla inwestycji rozpoczętych do 6 m-cy przed złożeniem wniosku w banku
 
📈 Nowy próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. złotych na wnioskodawcę, a maksymalna kwota dotacji wzrasta z 30 tys. zł do 66 tys. złotych.
 
📈 Przy dofinansowaniu podwyższonym próg dochodowy wzrasta z 1564 zł do 1894 zł miesięcznie na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) oraz z 2189 do 2651 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe), a maksymalna kwota dotacji wzrasta z 47 do 99 tys. zł.
 
📈 Przy najwyższym wariancie dofinansowania próg dochodowy wzrasta z 900 do 1090zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, natomiast kwota dotacji wzrasta z 79 do maksymalnie 136 tys. złotych.
 
Z programu skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać we właściwym dla siebie oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (decyduje lokalizacja budynku lub lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek).
 
Wnioski można składać także elektronicznie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, przy czym złożony w ten sposób wniosek należy także dodatkowo wydrukować, podpisać i przesłać do właściwego oddziału WFOŚiGW.
W przypadku gdy wnioskujemy dodatkowo o Kredyt Czyste Powietrze, wniosek o dotację można złożyć razem z wnioskiem o kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. W tym przypadku po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej bank złoży wniosek o dotację w naszym imieniu, a po pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji wypłaci kredyt.
 
Aby uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynku wymagany będzie audyt energetyczny oraz realizacja w całości wariantu z wykonanego audytu, tak oby osiągnąć zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 procent, nie później niż do dnia zakończenia inwestycji. Na audyt taki można uzyskać dodatkowe dofinansowanie do kwoty 1200 zł. Dofinansowanie to nie wlicza się do limitu maksymalnej dotacji.
 
🔥🔥🔥 Bardzo istotną zmianą w nowej wersji programu jest możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną (np. drewno lub pellet) w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Kocioł taki musi jednak spełniać wymagania dot. obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3.
 
To bardzo dobra wiadomość dla osób, które z powodu posiadania przyłącza gazowego nie mogły do tej pory skorzystać z dofinansowania do zakupu kotła na biomasę❗