Program Czyste Powietrze, a kotły z oferty Rakoczy Q&A

Szanowni Państwo,

Zadajecie nam mnóstwo pytań odnośnie dofinansowania do wymiany starych kotłów w Programie rządowym “Czyste Powietrze” na nowoczesne urządzenia. Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na kilka pytań odnośnie interesującego wszystkich tematu. Poniżej ważne informacje, z którymi zapoznanie przyda się każdemu, kto myśli o wymianie starego kotła na nowy z oferty firmy Rakoczy.

Do kogo skierowany jest Program “Czyste Powietrze”?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co udzielana jest dotacja?

Między innymi na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, takie jak m.in. następujące kotły z naszej oferty: kotły na pellet Rakoczy FIREMAX, kocioł na pellet Hargassner SMART PK, kocioł na zgazowanie drewna Hargassner SMART HV oraz Rakoczy Smart RHV czy pompy ciepła Rakoczy.

Warunkiem jest spełnienie wszystkich określonych wymogów programu przez beneficjenta, umożliwiających tą wymianę.

Gdzie można uzyskać rzetelne informacje na temat Programu Czyste Powietrze oraz złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednim co do miejsca zamieszkania beneficjenta i tam też można uzyskać rzetelne, szczegółowe informacje na temat Programu “Czyste Powietrze”.

Ponadto wiele lokalnych instytucji, takich jak: urzędy gmin, urzędy miast na terenie kraju mają podpisane umowy z NFOŚiGW w Warszawie i również tam można się zwrócić w powyższych kwestiach.

Jaka jest wysokość dofinansowania do kotłów?

W przypadku kotłów na pellet i zgazowanie drewna dofinansowanie może sięgać:

- max do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych netto w przypadku zakupu kotła pelletowego lub kotła na zgazowanie drewna o podwyższonym standardzie (poziom emisji pyłów poniżej 20mg/m3), ale nie więcej niż do 20 400 zł netto

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda dofinansowanie może sięgać:

- max do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych netto w przypadku zakupu pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, ale nie więcej niż do 35200 zł netto

Poziom dotacji zależy głównie od wysokości dochodów na członka rodziny beneficjenta. Program Czyste Powietrze wyróżnia trzy poziomy dofinansowania:

Poziom I Podstawowy

Poziom II Podwyższony

Poziom III Najwyższy

Tabela poniżej przedstawia maksymalna kwotę dotacji do kotła pelletowego Rakoczy FIREMAX, kotła pelletowego Hargassner Smart PK, kotłów na zgazowanie drewna Hargassner Smart HV i Rakoczy Smart RHV oraz pompy ciepła Rakoczy w zależności od poziomu dofinansowania, na który kwalifikuje się beneficjent.

Kotły Czyste Powietrze

Kto kwalifikuje się do podstawowego poziomu dofinansowania?

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Kto kwalifikuje się do podwyższonego poziomu dofinansowania?

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto kwalifikuje się do najwyższego poziomu dofinansowania?

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy kocioł na zrębkę drzewną jest dotowany w programie?

Niestety na obecną chwilę nie.

W JAKI SPOSÓB BENEFICJENT MOŻE POWIĘKSZYĆ KWOTĘ DOTACJI DO WYMIANY STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA?

Sposobem na wyższą dotację jest złożenie przez beneficjenta wniosku nie tylko na wymianę źródła ciepła na nowy kocioł czy pompę ciepła, ale także na modernizację instalacji c.o./c.w.u. w kotłowni, jeśli wymaga tego sytuacja.

Czyste Powietrze 2Co wchodzi, a co nie wchodzi w zakres instalacji c.o. i c.w.u.?

Kategoria z załącznika 2/2a/2b do Programu “Czyste Powietrze” - Instalacja c.o. i c.w.u. zawiera następujące uszczegółowienia:

“Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej.

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania c.w.u. “

Kategorie z załącznika 2/2a/2b do Programu “Czyste Powietrze” dotyczące źródeł ciepła uszczegóławiają, że w ramach zakupu danego źródła ciepła do kosztów kwalifikowanych może być zaliczony zbiornik akumulacyjny/buforowy oraz zbiornik c.w.u.

Zbiornik akumulacyjny/buforowy oraz zbiornik c.w.u. jest kwalifikowany do dofinansowania w ramach kategorii źródło ciepła, szczególnie w przypadku przedsięwzięć, w ramach których nie jest wykonywana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej. Zapisy z Programu nie ograniczają możliwości kwalifikowania zbiornika akumulacyjnego/ buforowego oraz zbiornika c.w.u. w kategorii “Instalacja c.o. i c.w.u.”

W ramach zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej kwalifikowane do dofinansowania mogą być następujące elementy:

- w przypadku instalacji grzewczej bez zbiornika akumulacyjnego/buforowego instalacja od sprzęgła hydraulicznego/grupy pompowej/zestawu mieszającego włącznie, do odbiorników, odbiorniki (grzejniki, ogrzewanie podłogowe z wylewką), powrót.

- w przypadku instalacji grzewczej ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym - instalacja od wyjścia ze zbiornika ciepła do odbiorników, odbiorniki (grzejniki, ogrzewane podłogowe z wylewką), powrót do zbiornika.

- Instalacja c.w.u. - (zbiornik c.w.u. oraz instalacja od wyjścia ze zbiornika c.w.u. do punktu poboru, powrót do zasobnika c.w.u., obieg cyrkulacyjny, instalacja kolektorów słonecznych i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej).

- równoważnie hydrauliczne - sprzęgło hydrauliczne oraz zawory równoważące

- regulacja temperatury - głowice i zawory termostatyczne, elektroniczne regulatory pokojowe

Żródło: informacje przygotowane w oparciu o stronę rządową https://czystepowietrze.gov.pl/ gdzie uzyskasz jeszcze więcej rzetelnych informacji na dany temat.