logo dotacje

Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla Rakoczy Stal Sp. z o.o.’’

Cel projektu: Zapewnienie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 229.678,44 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 229.678,44 PLN

 


 

Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: ,,Strategia wzornicza jako klucz do innowacyjności firmy Rakoczy Stal’’

Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności spółki Rakoczy Stal poprzez kompleksową analizę działalności, potencjału i potrzeb wzorniczych z wypracowaniem strategii określającej kierunek rozwoju z wykorzystaniem wzornictwa, wskazującej rekomendacje dla zarządzania wzornictwem, tak, aby było ono jednym z podstawowych narzędzi wprowadzania nowych produktów, usług i budowania pozycji rynkowej. Celem jest też wprowadzanie innowacji wśród produktów i usług z wykorzystaniem wzornictwa, co jest szczególnie ważne w kontekście nadchodzących obecnie zmian na rynku spółki.

Planowane efekty: Spółka planuje wprowadzenie nowych produktów o wysokich parametrach ekologicznych, tym samym pozyskanie grupy klientów dla których ekologia i wzornictwo są istotą decyzji zakupowych. Oczekujemy podniesienia poziomu wzornictwa i innowacyjności firmy, także przez nowe produkty, poprawienia identyfikacji wizualnej produktów i firmy, rozwoju usług, zwiększenia przychodów.

Opis projektu: W ramach projektu zostanie wykonana analiza działalności przedsiębiorstwa dotycząca wykorzystania wzornictwa. Zostaną przeprowadzone działania polegające min. na ocenie portfela produktowego firmy i wzornictwa wybranych produktów, ocena modelu biznesowego firmy, potencjału technologicznego, procesów komunikacji itp.

Wartość projektu: 66.420,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 45.900,00 PLN

 


 

Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:,, Budowa hali produkcyjnej z infrastrukturą, zakup maszyn oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych kotłów grzewczych na bazie prac B+R‘’

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Rakoczy Stal poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu.

Planowane efekty: Spółka planuje wprowadzenie nowego produktu o wysokich parametrach ekologicznych, tym samym pozyskanie nowej grupy klientów oraz podniesienia poziomu innowacyjności firmy.

Opis projektu: Projekt polega na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projekt.

Wartość projektu: 19.253.058,39 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7.000.000,00 PLN

 


 


Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: ,,Innowacyjne konstrukcje kotłowe zoptymalizowane pod kątem emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy w szczególności pelletu’’

Celem projektu jest opracowanie nowych automatycznych kotłów c.o. spełniających wymagania obowiązujących w Europie norm, krajowych programów ograniczania niskiej emisji, a także próba spełnienia restrykcyjnych wymagań dyrektywy „EKOPROJEKTU” i BAFA, opalanych odnawialnym i dostępnym paliwem jakim jest pellet.

Wartość projektu: 473.550,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 308.000,00 PLN

 


Uprzejmie informujemy, że spółka zrealizowała projekt pod tytułem: ,,Opracowanie i wdrożenie nowej, innowacyjnej, konstrukcji automatycznego kotła c.o. zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek o mocy z przedziału 16 ÷ 64 kW (1 kocioł) zoptymalizowanego pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa normy PN-EN 303-5:2012 wraz z układem ograniczania NOx i/lub SO”

Nazwa programu: Wsparcie w ramach dużego bonu

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu Państwa.

 

Dotacje unijne kotły węglowe

Beneficjent: RAKOCZY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ        
 Całkowita wartość projektu (PLN):  580.560,00 PLN 
 Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN ):  200.600,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa. 

“Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

www.rakoczy.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

 

banner dotacje

 


 

 

Beneficjent: RAKOCZY STAL SPÓŁKA JAWNA
Całkowita wartość projektu ( PLN): 926 223,21 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( PLN ): 417 289,57 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

“Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

www.rakoczy.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

 

banner dotacje

 


 

 

FIRMA RAKOCZY STAL SPÓŁKA JAWNA REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ:

SYSTEM TYPU B2B DO OBSŁUGI PROCESÓW BIZNESOWYCH MIĘDZY FIRMĄ RAKOCZY STAL A JEJ PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Okres realizacji projektu: 01.08.2011 r. – 30.04.2012 r.

Projekt polega na zakupie systemu informatycznego klasy B2B a następnie jego integrację z systemem ERP firmy oraz systemami informatycznymi partnerów biznesowych. Zakładana integracja umożliwi elektroniczną zautomatyzowaną wymianę danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami z wykorzystaniem najwyższych standardów.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

banner dotacje

 


 

 

Firma „RAKOCZY STAL” Spółka Jawna przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

„INWESTYCJA W INNOWACYJNĄ PRODUKCJĘ EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW C.O. 
SZANSĄ WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI FIRMY RAKOCZY STAL SP.J.”

Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30.11.2011 r.

„INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”

banner dotacje